Projekti juhtimine, aruandlus ja avalikustamine

Kohustused on jaotatud projekti partnerite vahel vastavalt partnerite tegevusaladele.

Esimene tööpakett tagab projekti administratiivse ja finantsjuhtimise ning projekti koordineerimise. Sealhulgas hõlmab see aruannete esitamist Kesk-Läänemere INTERREG IV A programmi 2007-2013 korraldusasutusele, partnerseminaride ja projekti juhtgrupi koosolekute korraldamist, aga ka projekti sise- ja väliskommunikatsiooni, et tagada projekti tulemuste avalikustamine.

Kuna projekti peamine eesmärk on aidata kaasa hea keskkonnaseisundi saavutamisele Läänemeres, on kommunikatsioon suunatud peamiselt keskkonnaga seotud asutustele kõikides projektis osalevates riikides, aga ka asutustele, kes tegelevad mereseirega, teistele huvitatud osapooltele piirkonnas (sh neile, kes kasutavad mere kaupu ja teenuseid), Läänemere-ülestele organisatsioonidele nagu HELCOM ning laiemale avalikkusele. Sotsiaal-majanduslik analüüs võib huvi pakkuda veel ka riiklikele statistikaametitele.

Projekti sisekommunikatsioon toimub läbi juhtgrupi koosolekute, tööpakettide kohtumiste ja Skype-i konverentside abil. Projekti eesmärke ja tulemusi tutvustavaid brošüüre antakse välja projekti keskel ja lõpus.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2023