Ekonomiskā un sociālā analīze

Piektās darba paketes (WP5) vispārējais mērķis ir veicināt izmaksu un sociālekonomiski efektīvas, kā arī starptautiski koordinētas politikas pasākumu programmas izstrādi, lai sasniegtu labu vides stāvokli Baltijas jūrā.

WP5 aktivitātes ietver informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī pētījumu veikšanu par valstu jūras ūdeņu izmantošanas ekonomisko un sociālo analīzi, „bāzes scenārija” izstrādi, jūras vides degradācijas radīto izmaksu analīzi, pasākumu izmaksu efektivitātes un sociālekonomiskās ietekmes analīzi.

Plānotie WP5 rezultāti ietvers uzlabotu informācijas un zināšanu bāzi, kā arī institucionālo kapacitāti pasākumu programmu sociālekonomiskās analīzes sagatavošanai saskaņā ar JSD projekta valstīs, kā arī rekomendācijas saskaņotai metodoloģijai pasākumu programmu sociālekonomiskās analīzes veikšanai.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2023