Projekti taust

Merestrateegia raamdirektiiv seab eesmärgiks saavutada merealade hea keskkonnaseisund aastaks 2020. Et saavutada merestrateegiate koordineeritud rakendamine samas merepiirkonnas, on vajalik liikmesriikide koostöö. Riikidel on parasjagu käsil merealade esialgsete hinnangute koostamine. Merestrateegia raamdirektiivis sätestatud kvalitatiivsete tunnuste alusel määratakse hea keskkonnaseisundi parameetrid.

Esialgsete hinnangute kooskõlastamine ühe merepiirkonna riikide vahel on hädavajalik, et leppida kokku edasises tegevuskavas. Erilise tähtsusega on infovahetus piirkonna survetegurite ja nende dünaamika ning inimtegevuse hindamise osas. Hea keskkonna seisundi 11 indikaatorist nii mõnegi kohta ei ole praegusel hetkel piisaval hulgal teavet. Piiriülesed pingutused täitmaks infolünki ja võimekuse tõstmine uute hea keskkonna seisundi indikaatorite kasutusele võtmiseks on hädavajalikud.

Kõige olulisem on koostöö tunnuste puhul, mille kohta on vähe kriteeriume ja indikaatoreid. Eriti silmapaistev on ühtse hindamismetodoloogia puudumine tunnuste puhul, mis käsitlevad võõrliike, toitumisvõrgustikke, mereprügi ja veealust müra.

Samuti on vaja arendada ja katsetada uusi meetodeid ja tehnoloogiat, et töötada välja ökonoomne merealade keskkonna seire süsteem. Ühisest piiriülesest seire- ja hindamisskeemist, mis vastaks merestrateegia raamdirektiivi nõuetele, oleks kasu kõigil riikidel ja ka merekeskkonnal. Sellise skeemi raames võivad riigid omavahel jagada nii vastutust kui taristut.

Et töötada välja meetmete programm hea keskkonnaseisundi saavutamiseks, on vajalik läbi viia merekasutuse sotsiaal-majanduslik ning merekeskkonna halvenemise maksumuse analüüsid. Kompleksanalüüs võtab arvesse nii riikide looduslikke kui ajaloolisi erinevusi ning võimaldab anda juhtnööre ökonoomsete meetmete ja poliitiliste suundade kasutusele võtmiseks.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024