Eesmärgid

GES-REG projekti peamiseks eesmärgiks on toetada merestrateegia raamdirektiivi järjepidevat ja kooskõlastatud rakendamist Läänemere kesk- ja kirde piirkondades – Soome lahes, Ava-Läänemere põhjaosas ja Liivi lahes. Peamise eesmärgi saavutamiseks on seatud erinevad väiksemad sihid.

Üks GES-REG projekti eesmärke on kooskõlastada hea keskkonnaseisundi hindamise metoodikad analüüsides esialgseid hinnanguid vastavalt merestrateegia raamdirektiivile. Projekti raames võetakse arvesse ka piiriüleseid mõjusid survetegurite (k.a. inimtegevuse) hindamisel. Määratletakse lüngad senises teadmiste baasis.

Üheks projekti sihiks on teadmiste baasi suurendamine ning seeläbi juhiste andmine tunnuste, kriteeriumide ja indikaatorite kooskõlastatud kasutamiseks hea keskkonnaseisundi määratlemisel. Seda eriti tunnuste puhul, mida pole seni piisavalt käsitletud, nagu näiteks toitumisvõrgustikud, võõrliigid, mereprügi ja veealune müra.

Veel on projekti eesmärgiks välja töötada teaduspõhine ja ökonoomne ühine seire- ja hindamisskeem projekti piirkonnas luues ühine vaatlusvõrk, kus saab omavahel jagada kohustusi ja taristut. Seejuures pööratakse hindamisel erilist tähelepanu operatiivsete mudelite tulemuste ja indikaatorite kasutamisele.

Projekt püüab kindlustada esialgse sotsiaal-majandusliku analüüsi elementide hinnangute sidusust. Töötatakse välja soovitused abinõudeks, millega saavutada hea keskkonnaseisund piirkonnas (ja terves Läänemeres) ning tõstetakse kompetentsi sotsiaal-majandusliku analüüsi valdkonnas.

Projekti täiendavaks eesmärgiks võib pidada sama merepiirkonna liikmesriikide tihedat koostööd, mis loob eeldused merestrateegia raamdirektiivi tõhusaks rakendamiseks.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024