Tavoitteet

Projektin tärkein tavoite on tukea meristrategiadirektiivin johdonmukaista ja koordinoitua toimeenpanoa keskisellä ja koillisella Itämerellä: Suomenlahdella, Riianlahdella ja pääaltaan pohjoisosissa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi projektilla on useita pienempiä tavoitteita.

Yksi GES-REG-projektin tavoitteista on taata ympäristön hyvän tilan arvioinnin menetelmien yhdenmukaisuus kullakin merialueella. Tähän pyritään analysoimalla meren tilan alustavat arviot. Projekti huolehtii myös siitä, että rajat ylittävät vaikutukset otetaan huomioon, kun ihmistoiminnan aiheuttamia vaikutuksia ja paineita arvioidaan. Myös tiedon puutteet määritellään.

Projekti pyrkii lisäämään tietoa ja antamaan neuvoja hyvän tilan kuvaajien ja kriteerien soveltamisessa. Erityinen painopiste on huonosti tunnetuissa kuvaajissa, kuten ravintoverkot, vieraslajit, roskaantuminen ja vedenalainen melu.

Projektin toinen tavoite on määritellä tieteellisesti pätevä, kustannustehokas yhteinen seuranta- ja arviointijärjestelmä kullekin merialueelle ehdottamalla jaettua havainnointiverkostoa, jossa velvoitteet ja infrastruktuuri olisi jaettu jäsenmaiden kesken, sekä ohjata mallinnustulosten käytössä indikaattorien arvioinnissa.

Projekti tulee antamaan suosituksia hyvän ympäristön tilan saavuttamiseen tähtäävän toimenpideohjelman kehittämiseksi sekä taloudellisen ja sosiaalisen analysoinnin osaamisen kartuttamiseksi.

Lisäksi projekti pyrkii osoittamaan, että tiivis yhteistyö jäsenmaiden tutkimuslaitosten välillä luo synergiaa, joka edesauttaa MDS:n tehokasta toimeenpanoa.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Julkaisun sisällöstä vastaavat ainoastaan yhteistyöhankkeen kirjoittajat eikä sen voida katsoa edustavan hallintoviranomaisen näkemystä.

© 2011 - 2024