Projekta mērķi

GES-REG projekta galvenais mērķis ir atbalstīt saskaņotu un koordinētu Jūras Stratēģijas Direktīvas (2008/56EC) īstenošanu Baltijas jūras centrālajos un ziemeļaustrumu apakšreģionos – Somu līcī, Centrālās Baltijas ziemeļu daļā un Rīgas līcī. Lai sasniegtu šo mērķi, ir izvirzīti vairāki uzdevumi.

Viens no GES-REG projekta uzdevumiem ir nodrošināt vienotas metodikas izmantošanu visos apakšreģionos, veicot pēc Jūras Stratēģijas Direktīvas uzstādījuma izveidoto Sākumnovērtējuma analīzi un novērtējot laba vides stāvokļa statusu. Projekta izstrādes procesā uzmanība jāvelta arī tam, lai, izvērtējot slodzes un ietekmes, tai skaitā antropogēnās, vērā tiktu ņemtas arī pārrobežu ietekmes, kā arī jāapzinās un jādefinē nepietiekamās zināšanas šajā jautājumā.

GES-REG projekta ieviešanas laikā palielināsies zināšanu bāze un tiks sniegti ieteikumi saskaņotai raksturlielumu, kritēriju un indikatoru izmantošanai laba vides stāvokļa (GES) definēšanā, it īpaši to raksturlielumu izmantošanā, kuriem līdz šim nav pievērsta tik liela vērībā, kā piemēram, trofiskajām barības ķēdēm, svešzemju sugu izplatībai un ietekmei, jūras atkritumiem un zemūdens trokšņiem.

Vēl viens šī projekta uzdevums ir izstrādāt un rekomendēt vienota monitroringa punktu tīklu, ko iespējams regulāri novērot katrā no apakšreģioniem, katrai dalībvalstij ar savu infrastruktūru un pienākumiem, bet arī jāsniedz rekomendācijas novērošanā pielietotajām metodēm, ar mērķi radīt zinātnisku, rentablu un vienotu monitoringa programmu, kā arī novērtēšanas shēmu visā reģionā.

Projekta uzdevums ir nodrošināt saskaņotību, novērtējot visus elementus sākumstāvokļa socio-ekonomiskajā analīzē. Projekta laikā izstrādās ieteikumus programmai, kas noteiks kādi mērījumi ir jāveic, lai apakšreģionu jūras vide (un Baltijas jūra kopumā) sasniegtu labu vides stāvokli un kapacitātes pieaugumu ekonomiskajā un sociālajā jomā.

Papildus projekta uzdevums ir parādīt, ka cieša sadarbība strarp iestādēm, kas atrodas dalībvalstīs, kurām kopīgs viens Baltijas jūras apakšreģions, veicina effektīvu Jūras Stratēģijas Direktīvas (2008/56EC) ieviešanu.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024