Sākumnovērtējuma analīze

Lai īstenotu Jūras Stratēģijas Direktīvas ieviešanu, dalībvalstis analizē jūras reģiona vai apkšreģiona jūras vides stāvokļa Sākumnovērtējumu, kas sastāv no:
 

Galvenā otrās darba paketes (WP2) uzmanība ir veikt Igaunijas, Latvijas un Somijas ūdeņu stāvokļa detalizētu analīzi. Kā arī šīs darba paketes ietvaros izvērtēs izmantoto metožu un vides stāvokļa un slodžu novērtēšanas koncepcijas saskaņotību, atšķirības un trūkumus.

Tiklīdz tiks apzināta zināšanas bāze un to trūkumi, WP2 ietvaros izveidos ieteikumus saskaņotākām novērtēšanas sistēmām, kā arī tiks veidoti priekšlikumi, lai uzlabotu ziņošanas procedūru dažādu direktīvu Jūras Stratēģijas Direktīvas, Ūdens Pamatdirektīvas, un iespējams Biotopu Direktīvas) integrācijas pieejās.

Tallinā 2012. gada aprīlī tiks rīkots seminārs iestādēm un ekspertiem, kas veic jūras vides Sākumnovērtējuma analīzi.

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024