Eesti Keskkonnaministeerium

www.envir.ee

Keskkonnaministeeriumi ülesanne on luua sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad praegustele ja tulevastele põlvedele liigirikka looduse ja puhta elukeskkonna ning kindlustavad loodusvarade säästliku kasutamise. Keskkonnaministeeriumi tegeleb peamiselt loodusressursside kasutamise ja keskkonna kaitsega, majandus- ja sotsiaalvaldkondade tasakaalustatud arendamise ning eesmärkide saavutamiseks hästitoimiva süsteemi ja looduskaitsealuste varade hästi läbimõeldud kasutuse tagamisega.

Keskkonnaministeerium on Eestis pädev asutus merekeskkonna poliitika alal, vastutades merestrateegia arendamise eest Eesti territoriaalvetes eesmärgiga saavutada ja säilitada merekeskkonna head keskkonnaseisundit. Keskkonnaministeerium oli üheks GES-REG projekti algatajaks ja ettevalmistajaks, tuues omavahel kokku ühist mereala omavad partnerid naaberriikidest.

Esimese tööpaketi raames osaleb Keskkonnaministeerium projekti Juhtgrupis ja vastutab partneritevahelise suhtluse ning tulemuste avalikustamise ja levitamise eest. Teises tööpaketis keskendub Keskkonnaministeerium esialgse hinnangu kava ühtlustamisele ja selle Merestrateegia Raamdirektiivi ning teiste Euroopa Liidu direktiivide nõuetele vastamisele. Neljandas tööpaketis osaleb Keskkonnaministeerium ühise seire- ja hindamisprogrammi väljatöötamises ning Viiendas tööpaketis on Keskkonnaministeeriumi ülesandeks jagada merepiirkonna sotsiaal-majanduslike analüüside kohta andmeid ja juhtnööre.

 

Marek Nurmik
Marek.Nurmik@envir.ee

Agnes Villmann
Agnes.Villmann@envir.ee

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
See koduleht väljendab autorite vaateid ja programmi korraldusasutus ei vastuta projektipartnerite poolt koostatud lehe sisu eest.

© 2011 - 2024