Somu Vides institūts

www.ymparisto.fi/default.asp?node=5297&lan=EN

Somu Vides institūts (SYKE) ir gan zinātnisko pētījumu institūts, gan vides ekspertīzes centrs. SYKE pētījumi galvenokārt ir vērsti uz vides izmaiņām un to kontrolēšanas iespējām. Institūta pieredze ir balstīta uz ilgtermiņa vides monitoringu, plaša mēroga pētījuma rezultātiem un augsti kvalificēto personālu.

GES-REG projekta sagatavošanas procesā SYKE Jūras Pētniecības Centrs koordinēja trešās darba paketes izveidi, ko arī vadīs projekta ieviešanas laikā. Pirmajā darba paketē SYKE atbalstīs Vadošo partneri projekta vadīšanā, veicot projekta partnera pienākumus. SYKE piedalīsies laba vides stāvokļa kritēriju, raksturlielumu un indikatoru ieteikumu analīzēšanā, apkopos informāciju par pieejamajiem zinātniskajiem datiem, definēs indikatoru iztrādāšanas procesam nepieciešamos datu avotus, kā arī piedalīsies indikatoru izstrādē un pārbaudīs to pielietojamību, nosakot labu vides stāvokli.

Otrajā darba paketē SYKE būs atbildīgs par slodžu un ietekmju pieejamās informācijas trūkumu analīzi. Savukārt ceturtajā darba paketē SYKE piedalīsies esošo monitoringa programmu analizēšanā, monitoringa novērošanas punktu tīkla rentabilitātes uzlabošanā, jaunu vides stāvokļa novērtēšanas metožu attīstīšanā un vienotas apakšreģionu monitoringa/novērtēšanas programmas veidošanā.

 

Juha-Markku Leppänen
Juha-Markku.Leppanen@ymparisto.fi

Ulla Haapanen
Ulla.Haapanen@ymparisto.fi

Laura Uusitalo
Laura.Uusitalo@ymparisto.fi

Jan-Erik Bruun
Jan-Erik.Bruun@ymparisto.fi

Central Baltic Keskkonnainvesteeringute Keskus
Šīs publikācijas saturs atspoguļo autoru viedokli, un Vadošo Iestādi nevar saukt pie atbildības par projekta partnera publicēto informāciju.

© 2011 - 2024